ข้อมูล eBook

ชื่อ: คุณเป็นหมอดูที่แม่นและแก้กรรมได้ตรงที่สุดในโลก

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นการยาก เพราะเหตุนี้ผู้ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์จึงต้องเป็นผู้ประกอบกรรมดีทั้งกาย วาจา ใจ เพื่อให้กรรมดีนั้นหนุนนำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญ ดังคำกล่าวที่ว่า “สัตวโลกย่อมเป็นไปตามกรรม” "